کورپاڼه > سوداګريز تړاو
سوداګريز تړاو
تړاو کاپي کاپي شو
حساب پرانيځئ