محاسب سېک لپاره
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال محاسب د اداره کولو، حسابدارۍ، لوژيستکي، کاروبار اسانه او بريالي کولو يو نوى ووريز(کلاوډ) کمپيوټري پروګرام دى چې د اداري کتابونو پاڼو ته په ورته جوړښت جوړشوى. ټول سيسټم د ونې په څېر ښاخ پر خاښ کار کوي چې محاسبه، اداره او توکو مديريت د کتابچو په څير ساده او اسانه کوي. محاسب سېک لپاره د بريښنايي شرکتونو د اداري، مالي ،توکو مديريت او په ليکه خپرولو ننګونې له منځه وړي. د نندارې لپاره اړيکه وکړئ.